Historie oddílu

Plavecký oddíl patří do velké rodiny Lokomotivy Nymburk. Jeho historie sahá až do roku 1967, kdy byl založen.

V oddíle vyrůstají plavecké naděje, poctivě se trénujeme, ale také nabízíme plavcům letní a zimní tábory a kondiční, plavecké soustředění.

Pořádáme také každoroční slavnostní vyhlášení " PLAVEC ROKU" v auditoriu ZŠ Komenského Nbk.

 

V následujícím příspěvku  můžete nahlédnout do historie našeho oddílu.

   V lednu 1967 byl v Nymburce otevřen krytý bazén, který byl vybudován Městským národním výborem. Tím byly vytvořeny podmínky pro celoroční práci oddílu plavání. Vlastní činnost oddílu plavání byla zahájena 1. března 1967. Sešel se kolektiv zapálených lidí s jediným cílem - zajistit rozvoj plavecké vyspělosti v Nymburce. Předsedou oddílu se stal pan Jaroslav Chládek, který i ve věku 84 let spolupracuje s oddílem dodnes. Ten spolu s Miroslavem Markem a Františkem Rosou uspořádal náborové závody dětí. Z nich pak bylo vybráno dvanáct dívek a dvaadvacet chlapců. Vedoucím jejich výcviku se stal pan Václav John. Toho brzy nahradil výkonný plavec pan Miroslav Totter. Dojížděl na každý trénink z Mladé Boleslavi až do roku 1974. Jeho dlouholeté zkušenosti byly přínosem pro plavce a dalšího z trenérů – Ladislava Skoupého, který po návratu z vojenské základní služby v roce 1970 trávil vedením plavců svá volná odpoledne. Kromě tréninků zajišťovalo vedení oddílu dvakrát ročně kursy pro neplavce. Na jaře a na podzim ukončovalo kurs více jak 60 dětí, ze kterých se staly plavci. Tato činnost skončila až začleněním plavání do školní tělesné výchovy a děti se učí plavat pod odborem školství.

     V roce 1970 byl poprvé v Nymburce uspořádán plavecký závod „Vánoční cena města Nymburka„ a o rok později byla uspořádána „Cena osvobození města Nymburka„. Oba tyto závody mají již svoji tradici a pořádají se každoročně již více než 35 let. V té době byli nejlepšími plavci oddílu Zdeněk Jošt, Mirek Havelka, Luboš Pinter, Jitka Hyblerová-Mazurová a Josef Bičiště. Do roku 1973 závodili plavci nymburského oddílu v rámci Východočeského kraje. Po utvoření Středočeského plaveckého svazu vznikly lepší podmínky pro závody a plavecké soutěže – staví se nové bazény, jsou zakládány nové oddíly. V roce 1975 začíná jako cvičitel v oddíle působit Milan Pokánský. Zvyšují se tréninkové dávky a výkonnost plavců stoupá. V té době začíná ve výboru pracovat paní Alena Pražáková a pan Antonín Pátek. Zároveň se rozšiřuje skupina velmi dobrých závodníků a to především o Janu Bičišťovou, Leonu Gruntovou ,Hanu Fichtnerovou-Fritzlovou, sestry Novákovy, bratry Kraftovy, Roberta Fritzla, Jiřího Pražáka, Zdeňka Duchana, Radku Pokánskou, Danu Veselou, Martina Chmelaře a další. Po roce 1982 dochází k omlazení trenérů a to o Zdeňka Duchana, Ivanu Pokánskou a Roberta Fritzla. V roce 1985 pan Pokánský končí a Zdeněk Duchan zůstává u závodního družstva sám. S přípravkou pracuje Jitka Mazurová a Ladislav Skoupý. Pan Zdeněk Duchan se v oddíle věnoval nejen trenérské činnosti, ale jezdil s dětmi na výlety, tábory zimní a letní soustředění.

     Výbor oddílu, který se po celá léta neměnil a velmi dobře pracoval, podal v roce 1985 návrh na omlazení s tím, že bude nápomocen novému výboru při řešení úkolů. Nový výbor, který byl bezprostředně zvolen, pracoval ve složení : předseda Ladislav Skoupý, hospodář Jarmila Víchová, jednatel Robert Fritzl a člen Zdeněk Duchan. S výborem nadále spolupracovali Jaroslav Chládek a Antonín Pátek jako organizační pracovníci. Po ustanovení nového výboru se tento zaměřoval především na školení trenérů a rozhodčích. Za své úspěchy a činnost v roce 1986 byl oddíl plavání v TJ Lokomotiva Nymburk vyhodnocen jako nejlepší a nejaktivnější oddíl v okrese Nymburk. Toto hodnocení bylo oceněním od OV ČSTV pro všechny plavce a též pro celý cvičitelský, trenérský a rozhodcovský aktiv oddílu. V roce 1989 obhajoval oddíl titul „Vzorný oddíl„. Obhajoby se zúčastnila p. Mazurová, Skoupý a Duchan. Bylo konstatováno, že oddíl všechny úkoly splnil a některé i překročil. Od roku 1991 dostala do své správy bazén TJ Lokomotiva Nymburk, která umožňovala a i nadále umožňuje plaveckému oddílu dostatečné množství tréninkových hodin. Za to jí patří velké poděkování. V tomto období přichází do výboru jako místopředsedkyně p.Jitka Mazurová, jako pokladní Jana Marýzková a člen Jaroslav Matoušek. V polovině roku 1995 skončil svoji velice úspěšnou trenérskou činnost Zdeněk Duchan, který se odstěhoval se svou ženou z Nymburka a to příliš daleko na to, aby mohl na tréninky dojíždět. Ztráta to byla opravdu veliká. Vzniklou mezeru se snažil vyplnit Robert Fritzl a Miroslava Dolejší, ale bylo to velice těžké. Přípravku vedl Ladislav Skoupý, mladší žáky Petr Kratochvíl a Květa Kratochvílová , ranní tréninky Jitka Mazurová.

     V roce l998 přichází jako trenérka Jana Turoňová a Ivana Řeháková a trenér Michal Hrstka, ranní tréninky převzal Václav Rakušan. Z výboru odešla p.Jana Mazurová a do výboru byla kooptována Ivana Řeháková. V těchto letech se začalo oddílu zase dařit. Výkony plavců se zlepšovaly a to k jejich spokojenosti i spokojenosti oddílu. Zvýšil se jak počet členů , tak i trenérů a rozhodčích. V roce 2000 se po dlouhé přestávce vrátila jako trenérka Ivana Davídková. Její návrat, který měl přinést doplnění stále trvající mezery po odchodu Zdeňka Duchana nesplnil očekávaní. Jejím trenérským kvalitám se nedalo nic vytknout, ale nedařilo se jí stmelit kolektiv dětí a dohodnout se s ostatními trenéry. Po 15 letech v roce 2000 skončil svou činnost dosavadní výbor plaveckého oddílu a předal vedení mladším členům. Z výboru, který si po celá léta vedl dobře, oddíl měl dobré výsledky i mimo sportovní oblast, odešli : předseda Ladislav Skoupý, členové Jaroslav Chládek, Jitka Mazurová, Jana Marýsková a Jaroslav Matoušek. Tito členové odešli s pocitem dobře vykonané práce a s vědomím zabezpečení oddílu do dalších let. Bezprostředně byl zvolen výbor nový a to ve složení : Mgr. Michal Hrstka-předseda, Mgr. Ivana Řeháková, Mgr. Jana Vosejpková, ing. Václav Rakušan, Jana Turoňová, Dan Palát, kooptován byl posléze ing. Miloš Havránek. Nový výbor zajišťoval jak chod na bazénu tak i zimní soustředění, lyžařské soustředění, letní tábory, letní soustředění , účast na Pražském maratónu, různé výlety a doprovodné akce, nadále pořádal plavecké závody a pokračoval tak v tradici započaté Zdeňkem Duchanem. V polovině roku 2004 byla odvolána trenérka Ivana Davídková. Výbor se ve druhé polovině roku zaměřil na zkvalitnění tréninků a trenérů. Mgr.Michal Hrstka pokračoval ve studiu trenérů 1. třídy na FTVS v Praze. Mgr. Jana Vosejpková a Lucie Šibíková úspěšně absolvovaly školení trenérů 3. třídy. Byla proškolena celá řada rozhodčích třetí třídy a několik rozhodčích druhé třídy. Výbor rovněž zpracovával a připravoval ke schválení stanovy oddílu. V březnu roku 2005 došlo ke schválení stanov členskou základnou a zvolení výboru a to Mgr. Michala Hrstky do funkce předsedy, Mgr. Ivany Řehákové - organizačního pracovníka, Veroniky Cibulkové - pokladníka. Členy výboru se stali Mgr. Jana Vosejpková, ing. Miloš Havránek, Lucie Šibíková a Dan Palát st. . Trenérskou základnu tvoří : Mgr. Michal Hrstka, Mgr. Ivana Řeháková, Mgr. Jana Vosejpková, Mgr. Jana Vecková, Veronika Cibulková, Lucie Šibíková, Daniel Pospíšil a Jana Vohradská.

     Oddíl vychoval mnoho dobrých plavců. Neztratili se ani v krajských a ani v republikových přeborech. Pokusíme se vyjmenovat alespoň některé z těch, kteří přivezli medaile buď z republikových přeborů nebo Poháru desetiletého žactva, který je neoficiální mistrovstvím Čech. Jsou to především : Radka Pokánská, Radek Davídek, Kateřina Matoušková, Jakub Jiráček, Diana Melounková, Jana Mazurová, Daniel Pospíšil, Markéta Kalašová, Barbora Hyblerová, Miroslava Myslíková, Klára Zalabáková, Jakub Řehák, Barbora Řeháková, Tereza Hrbková, Monika Hrdinková, Vojtěch Rakušan, Marek Holub, Erik Janovský, Hanka Žižková, Jana Puzyrevská, Tomáš Havránek, Jakub Pešek a Michaela Vecková. Všem, kteří se podíleli na historii oddílu i těm, kteří tvoří jeho současnost patří co nejvřelejší poděkování za obětavou a náročnou práci. Poděkování patří nejen plavcům, trenérům, rozhodčím, členům výboru, ale i rodičům, kteří umožnili svým dětem aktivně se věnovat závodnímu plavání.

 

Autor článku: Jana HolanováVíce zde: https://lony-plavani.webnode.cz/o-nas/